*

Τελευταία θέματα

Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.


Θέματα - malapetsasc

Σελίδες: [1]
1
Εμφάνιση / ενα conky για την έκδοση 18,3 sylvia.
« στις: Δεκέμβριος 06, 2017, 07:18:01 μμ »


Εγκαθιστούμε το conky-all.
κατεβάζουμε και τοποθετούμε το παρακάτω logo σε ένα κρυφο φάκελο που φτιαχνουμε στον πρωσωπικο μας φακελο με το όνομα .conky.αντιγράφουμε το παρακάτω κείμενο σε ένα αρχείο κειμένου και του δίνουμε το όνομα .conkyrc   (με τελεία μπροστά για να είναι κρυφό αρχείο και αυτό)

alignment top_right
double_buffer yes
gap_x 5
gap_y 5
override_utf8_locale yes
update_interval 1.0
background yes
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
own_window_type normal
own_window_class conky-semi
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
minimum_size 200 5
maximum_width 200
use_xft yes
xftalpha 0.5
xftfont Sans:size=7
TEXT

${color #DA1919}${font openlogos:size=18}LinuxMint${image ~/.conky/GoldeMint.png -p 115 -s 60x70 -f 86400}
${font Arial:size=18}${color #4FFF00}18.3 Sylvia
${font openlogos:size=15}${color #4FFF00}${time %a %d %b %Y}
${font openlogos:size=15}${color #F4CC0B}${time %H:%M:%S}
${font size=7}${color #4FFF00}Infos $hr${color }${font }


Kernel: ${alignr}$kernel ($machine)
Uptime: ${alignr}$uptime
User: ${alignr}$alignc${exec whoami} @ $nodename
Filesystem: $alignr${fs_type}
${font size=7}${color #4FFF00}CPU Usage $hr${color }${font }

CPU1 ${alignr}${cpu cpu0}%
${cpugraph cpu0 14, 200 000000 ff0000}
CPU2 ${alignr}${cpu cpu1}%
${cpugraph cpu1 14, 200 000000 00ff00}
${font size=7}${color #4FFF00}Ram Usage $hr${color }${font }

RAM ${alignr}$mem/$memmax
${membar 6, 200 }

Swap ${alignr}$swap/$swapmax
${swapbar 6, 200 }

${font size=7}${color #4FFF00}Filesystem $hr${color }${font }
/ ${alignr}${fs_free /}
${fs_bar 6, 200 /}

/home ${alignr}${fs_free /home}
${fs_bar 6, 200 /home}

${font size=7}${color #4FFF00}Top CPU Tasks $hr${color }${font }

${color #ddaa00}${top name 1}${alignr}${top cpu 1}%${color }
${top name 2}${alignr}${top cpu 2}%
${top name 3}${alignr}${top cpu 3}%
${top name 4}${alignr}${top cpu 4}%
${top name 5}${alignr}${top cpu 5}%

${font size=7}${color #4FFF00}Top RAM Tasks  $hr${color }${font }

${color #ddaa00}${top_mem name 1}${alignr}${top_mem mem 1}%${color }
${top_mem name 2}${alignr}${top_mem mem 2}%
${top_mem name 3}${alignr}${top_mem mem 3}%
${top_mem name 4}${alignr}${top_mem mem 4}%
${top_mem name 5}${alignr}${top_mem mem 5}%

${font size=7}${color #4FFF00}Network $hr${color }${font }

IP (Public): $alignr${execi 600 wget http://checkip.dyndns.org/ -q -O - | grep -Eo '\<[[:digit:]]{1,3}(\.[[:digit:]]{1,3}){3}\>'}

Down: $color${downspeed wlan0}/s ${alignr}
${downspeedgraph wlan0 15,200 000000 ff0000} ${alignr}
Up: ${upspeed wlan0}/s
${upspeedgraph wlan0
15,200 000000 00ff00}$color
Total: ${totaldown wlan0} ${alignr}Total: ${totalup wlan0}

${font size=7}${color #4FFF00}Outbound Connections$hr${color }${font }

${tcp_portmon 1 65535 rhost 0}:${tcp_portmon 1 65535 rport 0}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 1}:${tcp_portmon 1 65535 rport 1}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 2}:${tcp_portmon 1 65535 rport 2}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 3}:${tcp_portmon 1 65535 rport 3}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 4}:${tcp_portmon 1 65535 rport 4}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 5}:${tcp_portmon 1 65535 rport 5}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 6}:${tcp_portmon 1 65535 rport 6}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 7}:${tcp_portmon 1 65535 rport 7}
Από την γραμμή 21
${font Arial:size=18}${color #4FFF00}18.3 Sylvia
μπορείτε να αλάξετε την έκδοση της διανομής σας αν θέλετε να το τρέξετε σε παλαιότερη έκδοση.

Για να τρέχει αυτόματα το conky με την εναρξη του συστήματός σας πρέπει να προσθέσετε την εντολή conky στα προγράμματα αυτόματης εκίνησης του συστήματος.

2
Εγκαθιστούμε το wipe από τα αποθετήρια της διανομής μας.
Για να χρησιμοποιήσουμε την εντολή shred του wipe για να διαγράφουμε αρχεία μέσα από το μενού του nemmo αντί το τερματικό μας, φτιάχνουμε στην θέση ~/.local/shared/ ένα φάκελο αν δεν υπάρχει είδη με το όνομα nemo και μετά έναν υποφάκελο με το όνομα actions.
Έτσι έχουμε την διάταξη φακέλλων στο home μας ~/.local/shared/nemo/actions.
Στο φάκελο actions φτιάχνουμε ένα αρχείο κειμένου με το όνομα  "shred.nemo_action" και γράφουμε το παρακάτω:

 [Nemo Action]
Name=Ασφαλή Διαγραφή
Comment=Ασφαλή Διαγραφή Αρχείων
Exec=shred -u -n 40 %F
Selection=notnone
Extensions=nodirs;
Quote=double
Dependencies=shred

Το αποθηκεύουμε και είμαστε έτοιμοι.
Ανοίγουμε έναν φάκελο και επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να διαγράψουμε,με δεξί κλικ πάνω του ανοίγει το μενού και βλέπουμε την επιλογή Ασφαλή Διαγραφή. Την επιλέγουμε και διαγράφουμε το αρχείο.

4
LMDE / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GRIVE ΣΕ LMDE 2 "Betsy"
« στις: Οκτώβριος 31, 2015, 12:19:40 μμ »
Το Grive των αποθετηρίων της διανομής δεν μου έτρεχε οπότε αρχισα να ψάχνω πώς θα εγκαταστήσω καποια έκδοση χειροκίνητα και αν θα δουλέψει.
Το εγκατέστησα και το έτρεξα και αφόσον είδα ότι συνχρονίζει μια χαρά παραθέτω τα βήματα που χρειάστηκαν σαν οδηγό για όσους ενδιαφέρονται.

Κατεβάζουμε το grive απο το παρακάτω link.
https://github.com/Grive/grive/archive/master.zip
εγκαθιστούμε τα απαραίτητα πακέτα με την εντολή

$ apt-get install cmake gcc make build-essential libjson0-dev libcurl4-openssl-dev binutils binutils-dev libboost-dev libboost-filesystem-dev libboost-program-options-dev libboost-test-dev libboost-test libqt4-core libqt4-dev libqt4-dev-bin libqt4-gui qt4-dev-tools libgcrypt11 libgcrypt11-dev libyajl-dev yajl-tools libjson-c-dev libjson-c2 libjson0-dev git

προχωράμε στην εγκατάσταση του grive με τις εντολές

$ git clone git://github.com/Grive/grive.git
$ cd gdrive
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake ../
$ make
$ mkdir grive/bgrive/doc
$ touch grive/bgrive/doc/grive.1
$ make install

Δημιουργούμε το φακελο google_drive,μεταβαίνουμε στο φακελο και τρέχουμε το grive με τις εντολές

$ mkdir ~/google_drive
$ cd ~/google_drive
Τήν πρώτη φορά δίνουμε
$ grive -a

Θα μας δώσει ενα λινκ το οποίο ανοίγουμε με τον browser μας καιθα μας οδηγήσει στο google λογαριασμό μας για να κάνουμε σύνδεση και να αποδεχτουμε την προσχώρηση  δικαιωμάτων του grive στα δεδομένα του google-drive μας.
Κάνουμε αντιγραφή τον κωδικό που θα μας βγάλει και τον επικολούμε στο τερματικό μας.
παταμε enter ξεκινά ο συνχρονισμός.

Καθε φορά που θα θέλουμε να κανουμε συνχρονισμό των φακέλων μας
θα δίνουμε την εντολή $ grive
ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΝΟ την πρώτη φορά δίνουμε $ grive -a

5
LMDE / Ενα Conky για το Lmde και όχι μόνο
« στις: Οκτώβριος 08, 2015, 02:35:34 πμ »
Εγκαθιστάς το Conky.
Αντιγράφεις στον προσωπικό σου φάκελο το αρχείο .conkyrc που επισυνάπτω και εκτελείς την εντολή conky για να τρέξει.
Προσθέτεις την ίδια εντολή και στις αυτόματες εκινήσεις του συστήματος για να εκτελείτε κατά την εκίνηση αν θέλεις.

https://goo.gl/photos/TQJ9N4anjXrKkXMaA

Σελίδες: [1]